نشست‌های علمی-دورهمی

۰۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه سوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه سوم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه دوم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۰۸ آذر ۱۳۹۷

جلسه اول سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه اول نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها برگزار شد. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی شد؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
X
Top