نمونه سوالات سال‌های قبل

نوزدهمین دوره

۹۷-۹۸

آزمون ورودی مرحله اول نوزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۲۳ آذر ۹۷ زمان ۳ ساعت

آزمون ورودی مرحله دوم نوزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۳ اسفند ۱۳۹۷ زمان ۲ ساعت و نیم

هجدهمین دوره

۹۶-۹۷

آزمون ورودی مرحله اول هجدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۲۳ اسففند ۱۳۹۶ زمان ۲ ساعت و نیم

آزمون ورودی مرحله دوم هجدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ زمان ۳ ساعت
 
 

هفدهمین دوره

۹۵-۹۶

آزمون ورودی مرحله اول هفدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۹ آذر ۱۳۹۵ زمان ۲ ساعت و نیم
 
 

آزمون ورودی مرحله دوم هفدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ زمان ۳ ساعت
 
 

شانزدهمین دوره

۹۴-۹۵

آزمون ورودی مرحله اول شانزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۳ آذر ۱۳۹۴ زمان ۲ ساعت و نیم
 
 

آزمون ورودی مرحله دوم شانزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۴ اسفند ۱۳۹۴ زمان ۳ ساعت
 
 

پانزدهمین دوره

۹۳-۹۴

آزمون ورودی مرحله اول پانزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۴ آذر ۱۳۹۳ زمان ۴ ساعت و نیم
 
 

آزمون ورودی مرحله دوم پانزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۵ اسفند ۱۳۹۳ زمان ۳ ساعت و نیم
 
 

چهاردهمین دوره

۹۲-۹۳
 

آزمون ورودی مرحله دوم چهاردهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۶ اسفند ۱۳۹۲ زمان ۳ ساعت و نیم
 
 

سیزدهمین دوره

۹۱-۹۲

آزمون ورودی مرحله اول چهاردهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۶ آذر ۱۳۹۱ زمان ۴ ساعت
 
 

آزمون ورودی مرحله دوم سیزدهمین کارسوق ریاضی دوره مهرگان

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ زمان ۴ ساعت
 
 
X
Top