نتایج مرحله دوم اعلام شد.

جلسه سوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها
۰۵ فروردین ۱۳۹۸
جلسه چهارم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها
۰۳ تیر ۱۳۹۸
نمایش همه

نتایج مرحله دوم اعلام شد.

نتایج دخترانه (به ترتیب حروف الفبا)

ملیسا عزیزیهشتمفرزانگان ابهرابهرزنجان
مهتاب جبارهشتمفرزانگان ابهرابهرزنجان
درسا سمیعیهشتمفرزانگان اليگودرزالیگودرزلرستان
سیده فاطمه صالحینهمفرزانگان اليگودرزالیگودرزلرستان
فاطمه امانینهمفرزانگان اليگودرزالیگودرزلرستان
فاطمه سلیمان الیگودرزیهشتمفرزانگان اليگودرزالیگودرزلرستان
مهرگان محمودینهمفرزانگان اليگودرزالیگودرزلرستان
آناهیتا بهرامینهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
آیلین مظفری زادههفتمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
حریرجیحونیهشتمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
ساغر پدیدارنهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
ستایش زائریهشتمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
عارفه عادل پورنهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
عسل مسکیننهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
فاطمه ایمانی نژادهشتمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
فاطمه رهنمانهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
فاطمه صیادزادهنهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
ماندانامحبیهشتمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
مائده ملکینهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
ملینا کمالینهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
وانیا مصلی نژادنهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
یاسمن بهادراننهمفرزانگان امین دو اصفهاناصفهاناصفهان
آلا میسرینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
آناهیتا مدنیهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
آوا میسرینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
پرنیا حیدریهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
پریسا سادات موسوینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
تینا جلالینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
ثمین علی اکبریهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
ثنا مهرابیهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
خورشید باهوشهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
دریا ظهیرینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
دینا صادقیاننهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
زهرا تدینهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
سارینا فرهنگهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
سبا رضائینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
شمیم شاهزمانیهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
شمیم فروزندهنهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
لیدا عباسیهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
مبینا نوروزیهفتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
مریم ولینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
مهشید مصدقهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
نگار کاظم زادهنهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
نگین غنینهمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
هلیا السادات صمصامیهشتمفرزانگان امین يك اصفهاناصفهاناصفهان
زهرا سادات سکوتهشتمفرزانگان آران و بيدگلآران و بیدگلاصفهان
حنانه کریمینهمفرزانگان بابلبابلمازندران
فاطمه حسن زادههفتمفرزانگان بابلبابلمازندران
فاطمه ولی الهیهفتمفرزانگان بابلبابلمازندران
ملینا فروغینهمفرزانگان بابلبابلمازندران
آیلین امیری مقدمهشتمفرزانگان بافتبافتکرمان
زینب السادات جعفریانهشتمفرزانگان بافتبافتکرمان
عسل شهابی نژادهشتمفرزانگان بافتبافتکرمان
مهلا ایرانپورهشتمفرزانگان بافتبافتکرمان
زهرا السادات دریجانی نسبنهمفرزانگان بمبمکرمان
فاران دریجانیهشتمفرزانگان بمبمکرمان
سیده سارا مجاهد الموسویهشتمفرزانگان بوشهربوشهربوشهر
سیده مرضیه دهقانیهفتمفرزانگان بوشهربوشهربوشهر
نرگس توشهنهمفرزانگان بوشهربوشهربوشهر
نیلوفر حمیدیهشتمفرزانگان بوشهربوشهربوشهر
هانیه احمدیهفتمفرزانگان بوشهربوشهربوشهر
پرمیس امیریهفتمفرزانگان پنج تهرانتهرانتهران
ضحی صمدینهمفرزانگان پنج تهرانتهرانتهران
مارال هاشمی نسبهشتمفرزانگان پنج تهرانتهرانتهران
آنیتا محمدپورنهمفرزانگان تنكابنتنکابنمازندران
بیتا کاکوییهشتمفرزانگان تنكابنتنکابنمازندران
نوشا امیرحکیمیهشتمفرزانگان تنكابنتنکابنمازندران
صبا بهزادینهمفرزانگان جيرفتجیرفتکرمان
نرجس امیرینهمفرزانگان جيرفتجیرفتکرمان
زهرا روستاییهفتمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
ساغر آقا جانینهمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
سمیرا احمد نژادنهمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
غزل پیرعلیهشتمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
مانیا زارع کاریزینهمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
یاسمین حق جویاننهمفرزانگان چهار كرجکرجالبرز
زهرا بیگدلینهمفرزانگان خدابندهخدابندهزنجان
آتنا جودکینهمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
پارمیدا میزبانیهفتمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
ساغر حاتمی‌کیاهفتمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
ساناز نامداریهشتمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
ستاره کردنهمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
فاطمه شمس بیرانوندنهمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
کیانا شکوریهفتمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
نسترن نیک‌زادنهمفرزانگان خرم آبادخرم‌آبادلرستان
پرنیان نکویانهفتمفرزانگان خميني شهرخمینی‌شهراصفهان
مبینا پناهیهشتمفرزانگان خميني شهرخمینی‌شهراصفهان
محدثه امیریوسفیهفتمفرزانگان خميني شهرخمینی‌شهراصفهان
ملیکا قزوینی زادههفتمفرزانگان خميني شهرخمینی‌شهراصفهان
آوا احمد زادههشتمفرزانگان دکتر شاهی يزدیزدیزد
ریحانه السادات موسویهشتمفرزانگان دکتر شاهی يزدیزدیزد
سیما سالاریهشتمفرزانگان دکتر شاهی يزدیزدیزد
آرزو عسکرینهمفرزانگان دو كرجکرجالبرز
سانیا امامینهمفرزانگان دو كرجکرجالبرز
فاطمه اکبرینهمفرزانگان دو كرجکرجالبرز
فائزه محمدیهفتمفرزانگان دو كرجکرجالبرز
یاسمن صفایینهمفرزانگان دو كرجکرجالبرز
ثنا خاضعیهشتمفرزانگان دو(ناحيه يك) شيرازشیرازفارس
زهرا شبانکارینهمفرزانگان دو(ناحيه يك) شيرازشیرازفارس
غزل زارع فردنهمفرزانگان دو(ناحيه يك) شيرازشیرازفارس
فاطمه طالبیهشتمفرزانگان دو(ناحيه يك) شيرازشیرازفارس
بنت الهدی صادقیهشتمفرزانگان زرندزرندکرمان
ریحانه حسینی نژادنهمفرزانگان زرندزرندکرمان
عادله رحمانیهفتمفرزانگان زرندزرندکرمان
فاطمه حسن خانیهشتمفرزانگان زرندزرندکرمان
بهار صفری پرنیهفتمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
رزا صفراوی مقدمنهمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
روژینا سوادلوهفتمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
ستایش پروانههشتمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
سما قمی تفرشینهمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
فاطمه زهرا اکبرپورنهمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
مریم محمدیهفتمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
مهشید ضیایی هرنهمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
مهنا حضرتیهفتمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
هلیا ذوالقدرنهمفرزانگان سه كرجکرجالبرز
آیدا امیریهشتمفرزانگان قوچانقوچانخراسان شمالی
ریحانه زمانی پورهفتمفرزانگان قوچانقوچانخراسان شمالی
مارال امیدوارهفتمفرزانگان قوچانقوچانخراسان شمالی
فاطمه زهرا مزروعیهفتمفرزانگان كاشان ( شهيد تركيان)کاشاناصفهان
فاطمه نسا احمدیهفتمفرزانگان كاشان ( شهيد تركيان)کاشاناصفهان
مرضیه خاکبازنهمفرزانگان كاشان ( شهيد تركيان)کاشاناصفهان
یاسمن سادات کاظمینهمفرزانگان كاشان ( شهيد تركيان)کاشاناصفهان
آتنا حق پرستهفتمفرزانگان لارستانلارستانفارس
زهرا خدنگهفتمفرزانگان لارستانلارستانفارس
زهرا نجاتیهفتمفرزانگان لارستانلارستانفارس
کیمیا توکلی پورهفتمفرزانگان لارستانلارستانفارس
غزل هادیهشتمفرزانگان نجف آبادنجف‌آباداصفهان
فاطمه خزائیلیهشتمفرزانگان نجف آبادنجف‌آباداصفهان
مهسا قاسمیهشتمفرزانگان نجف آبادنجف‌آباداصفهان
هستی آسمانههشتمفرزانگان نهاوندنهاوندهمدان
سحر انتظارینهمفرزانگان يزدیزدیزد
فرناز فریورپورنهمفرزانگان يزدیزدیزد
نازنین فاطمه نشاسته گرهفتمفرزانگان يزدیزدیزد
آرمیتا زارعیهشتمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
آیدا مهدویهشتمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
زهرا محمدیهشتمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
سما قنبریهفتمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
کیانا زارعیهشتمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
کیانا فهیدینهمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
کیمیا میرزا زادهنهمفرزانگان يك (ناحيه دو) شيرازشیرازفارس
مهتاب قاسمیاننهمفرزانگان يك ساريساریمازندران
فاطمه السادات ميرابوطالبيهشتمنمونه مجاهد دهقاني ميبدميبديزد

نتایج پسرانه (به ترتیب حروف الفبا)

شهراد موسی پورنهمآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانكرمانسيرجان
محمد محمود آبادیهفتمآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانكرمانسيرجان
محمدمهدی حیدرپورهشتمآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانكرمانسيرجان
ابوالفضل صادقینهمشهيد بهشتي کاشان(سيناييان)اصفهانكاشان
سید محمد میلاد امينيهشتمشهيد بهشتي کاشان(سيناييان)اصفهانكاشان
مهدي خداوردياننهمشهيد بهشتي کاشان(سيناييان)اصفهانكاشان
امیر حسین ابو طالبیشهيد رمضانخانی یزديزديزد
سید حسین میرعزآبادیشهيد رمضانخانی یزديزديزد
سید محمد ابراهیم ضل اللهیشهيد رمضانخانی یزديزديزد
محمد جواد جعفریشهيد رمضانخانی یزديزديزد
امیر حسین کیانیهفتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
امیر محمد کرمینهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
امیر مسعود مهاجریهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
آرمین معتمدیشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
پارسا توسلیهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
پارسا عظیمی پورهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
پرهام فرازهفتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
روزبه صادق زادههفتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
سجاد فتحیانهفتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
سروش مومنیهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
سید علی محمد هاشمینهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
سید محمد مهدی مصطفوینهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
علی محمد پورهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
متین محمدینهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
محمد جعفری پورنهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
محمد حسین شاهپوریینهمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
محمد رضا امیریهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
محمد رضا یزدخواستیهفتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
محمد شبانیانهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
مهران زمانیهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
یاسین بهجتیان اصفهانیهشتمشهید اژه ای يك اصفهاناصفهاناصفهان
آرمین حسنی القاهشتمشهید اژه‌ای دو اصفهاناصفهاناصفهان
سینا فروزانهشتمشهید اژه‌ای دو اصفهاناصفهاناصفهان
عرفان مفیدنهمشهید اژه‌ای دو اصفهاناصفهاناصفهان
عرفان واعظ پورهفتمشهید اژه‌ای دو اصفهاناصفهاناصفهان
مهدی شاهمرادینهمشهید اژه‌ای دو اصفهاناصفهاناصفهان
ارین محجوبینهمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
امیررضا فرهمندفرهفتمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
پارسا ملکیانهشتمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
حامد بیاتنهمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
رضا امیدیهفتمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
سپهر رحیمیهفتمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
محمدحسین نادرینهمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
مهدی سامانی نژادنهمشهید باهنر يك کرجالبرزكرج
حامد رحیمی فرنهمشهید بهشتی الیگودرزلرستاناليگودرز
علی حاتمی پورنهمشهید بهشتی الیگودرزلرستاناليگودرز
علیرضا خدا کرمیهفتمشهید بهشتی الیگودرزلرستاناليگودرز
مهدی خدا کرمینهمشهید بهشتی الیگودرزلرستاناليگودرز
پارسا لطفینهمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
شایان شفیعیهفتمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
محمدسام عالیوندنهمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
مهدی کعبینهمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
مهرداد مهاوینهمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
میثاق مهاویهفتمشهید بهشتی اهوازخوزستاناهواز
امیر حسین کلاهچیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
امین جوکارشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
آرین هادی پورشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
رضا رحمانیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
سید رضا هاشمیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
علیرضا محمدیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
محمد ابراهیمیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
محمد رضا دشتیشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
محمدرضا کریمی منششهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
میلاد نهاریهشتمشهید بهشتی بوشهربوشهربوشهر
امیرحسین آهنگریاننهمشهید بهشتی تنکابنمازندرانتنكابن
امیرحسین غنمیهفتمشهید بهشتی تنکابنمازندرانتنكابن
کیارش مجدیهشتمشهید بهشتی تنکابنمازندرانتنكابن
احمدرضا حسنوندنهمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
آریا نظرینهمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
سهیل نوریهشتمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
سید امیرحسین موسوینهمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
علی قاسم پورهفتمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
محمد امین هادیهفتمشهید بهشتی خرم‌آبادلرستانخرم آباد
امین بنی طالبیهشتمشهید بهشتی شهرکردچهارمحال و بختياريشهركرد
سید پارسا امامیهشتمشهید بهشتی شهرکردچهارمحال و بختياريشهركرد
نیما کریم زادههفتمشهید بهشتی شهرکردچهارمحال و بختياريشهركرد
سید مهدی قرشینهمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
سینا مبشریهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
شهاب الدین سلمانینهمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
عادل نجاتیهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
علی گلخنیهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
محمد حسین پورشعیبنهمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
محمد حسین دلامهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
محمد مهدی معتقدهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
مهدی اقتصادی فردهشتمشهید بهشتی لارستانفارسشيراز
اشکان بتايینهمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
امیر علی رستمیهشتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
ایلیا یزدانیهفتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
سید رضا کمالیهشتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
طاها خسرویهشتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
ماهان طالبینهمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
محمد مبین غلامیهفتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
مهیار گلی مرزونیهشتمشهید بهشتی يك بابلمازندرانبابل
احمد رضا ضیایی فرنهمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
امیر رضا جاودان منفردهفتمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
اوستا عباسیهفتمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
رضا ایروان زادهنهمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
سید امیر رضا رکوانینهمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
محمد رضا گرامینهمشهید بهشتی یاسوجكهكيلويه و بويراحمدياسوج
امیر حسین شاکر اردکانینهمشهید ذوالفقاری میبديزدميبد
امیر رضا انصاری نیاهفتمشهید ذوالفقاری میبديزدميبد
سپهر فلاحهشتمشهید ذوالفقاری میبديزدميبد
امیرحسین محمدزادههفتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
امین حسن زادههشتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
آریکان طالب زادههشتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
سپهر عسگریهفتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
علی کارگرهفتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
محمد الداغیهشتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
محمدرضا مرتضویهشتمشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدخراسان رضويمشهد
امیر محمد واثقینهمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
پوریا محمود خان شیرازینهمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
سامی مساحهفتمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
سروش سیرانی گرگرینهمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
علی درستینهمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
علیرضا محققنهمعلامه حلی سه تهرانتهرانتهران
امیر نیازیهشتمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
سید امیر محمد سید رحمانینهمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
سینا فامیل فیضینهمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
شهریار کریمی مخصوصنهمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
کیانوش سلیمیهشتمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
محمد پارسا یاریهفتمعلامه حلی يك همدانهمدانهمدان
محمد مهدی عبادی نژادهفتمنوشاد شیرازفارسشيراز
ارشیا نیک نامهشتمنوشاد شیراز(ناحيه يك)فارسشيراز
افشین سلطانیهشتمنوشاد شیراز(ناحيه يك)فارسشيراز
حسین کریمیهشتمنوشاد شیراز(ناحيه يك)فارسشيراز
سید امیرحسین تقویهشتمنوشاد شیراز(ناحيه يك)فارسشيراز
محمد هادی شقاقیانهشتمنوشاد شیراز(ناحيه يك)فارسشيراز

4 دیدگاه ها

 1. علیرضا گفت:

  سلام
  بنده سید علیرضا نواب هستم.
  اگر می‌شود یک چک بکنید که در کارسوق مهرگان… ودر قسمت پذیرفته شدگان شما اسم من را به اشتباه امیر رضا ثبت کردید. و من در کارسوق بعدی اسم خود را علیرضا ثبت کردم.
  آیا این ربطی به قبولی من دارد

 2. سارا گفت:

  منو دوستم عین هم بودیم چه طوری اون آورده؟ من نه

 3. Mohammad reza گفت:

  با سلام ببخشید مرحله ی سوم کشوری کارسوق مهرگان باید گروه های چند نفره باید باشیم؟
  آیا خودتان با قرعه کشی گروه ها را معلوم می کنید یا خودمان باید معلوم کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
Top