نشست‌های علمی-دورهمی

۰۷ مرداد ۱۳۹۸

جلسه چهارم و پنجم سلسله ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها

جلسه چهارم و پنجم ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی ارائه‌های علمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۰۱ مرداد ۱۳۹۸

جلسه دوم و سوم سلسله ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها

جلسه دوم و سوم ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی ارائه‌های علمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۲۶ تیر ۱۳۹۸

جلسه اول سلسله ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها

جلسه اول ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی ارائه‌های علمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۰۳ تیر ۱۳۹۸

جلسه چهارم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه چهارم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
X
Top